organizacja_pracy

ZASADY ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI W SZKOLE

SYMBOL: 1166/O/12/13
Adresaci: Osoby pełniące funkcje administracyjne, pracownicy sekretariatu
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 5

Cel:
 Zapoznanie z regulacjami prawnymi oraz zasadami rzetelnej organizacji dokumentacji szkolnej

Treści:

 • zasady archiwistyki, terminologia
 • regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją
 • rodzaje współczesnej dokumentacji
 • organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt szkoły
 • zasady porządkowania dokumentacji, ewidencja, brakowanie dokumentacji
 • komputer w pracy kancelarii szkoły i archiwum szkolnego

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   
   

ORGANIZACJA PRACY NOWOCZESNEGO SEKRETARIATU

SYMBOL: 1165/O/12/13
Adresaci: Osoby pracujące w sekretariacie i organizujące pracę sekretariatu
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 6
 

Cel:
 Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w zakresie sprawnej organizacji i funkcjonowania sekretariatu
 

Treści:

 • funkcje administracyjne sekretariatu
 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, archiwizacja i kasacja dokumentów, dokumentacja fi nansowa placówki
 • podstawy prawa oświatowego i prawa pracy
 • konstrukcja pism
 • środowisko pracy i baza techniczna wspomagająca pracę sekretariatu

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   
   

JAK ZAŁOŻYĆ ŻŁOBEK?

SYMBOL: 1164/O/12/13
Adresaci: Osoby, które zamierzają założyć i prowadzić żłobek
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty
Liczba godzin: 80

Cel:
 Zapoznanie się z procedurami i regulacjami prawnymi dotyczącymi zakładania i prowadzenia żłobka
 

Treści:

JAK ZAŁOŻYĆ PRZEDSZKOLE ?

SYMBOL: 1163/O/12/13
Adresaci: Osoby, które zamierzają założyć i prowadzić przedszkole
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty
Liczba godzin: 80
 

PRAWA DZIECKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

SYMBOL: 1162/O/12/13
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia, komentarze do materiałów źródłowych, dyskusja
Liczba godzin: 8

Cel:
Nabycie wiedzy dotyczącej podmiotowości dziecka w aspekcie moralnym i prawnym, promocji praw dziecka
z dokładnym ich poznaniem w obowiązujących aktach normatywnych, poznanie określeń i norm dotyczących
dziecka, poznanie autentycznych treści listów dzieci kierowanych do rzecznika praw ucznia

Treści:
 - dziecko – defi nicje prawne i literackie
 - szkoła (placówka oświatowa), nauczyciele i wychowawcy w oczach dzieci
 - prawo – szczegółowa analiza aktów normatywnych: karta praw i wolności człowieka, Konstytucja
  RP, Konwencja o Prawach Dziecka, ustawa o systemie oświaty, uchwała sejmu RP „Karta Osób
  Niepełnosprawnych”, Rozporządzenia MENiS, pisma i interpretacje, statut szkoły, placówki oświatowej
 czego najbardziej boję się w szkole (ćwiczenia): jako nauczyciel, gdybym był uczniem, wychowankiem
– anonimowa ankieta uczestników z analizą
- prawo do bezpieczeństwa ucznia (wychowanka) i nauczyciela (wychowawcy) – również w aspekcie Kodeksu
  Postępowania Karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
- ministerialno – policyjne procedury postępowania nauczycieli (...) w sytuacjach zagrożenia (...)
- obowiązki w kontekście nauczycielsko – uczniowskim, czyli o równości podmiotów wobec prawa

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO INTERPRETACJA PRAWNA

SYMBOL: 1161/O/12/13
Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Liczba godzin: 10
 

Cel:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciuo aktualne przepisy prawne

Treści:

 • nowelizacja prawa oświatowego i prawo w oświacie – wykładnie, interpretacje
 • ustawa o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi
 • ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze
 • inne akty prawne obowiązujące w szkołach i placówkach

Termin: cały rok
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   
   

STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

SYMBOL: 1160/O/12/13
Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Liczba godzin: 10
 

Cel:
 Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciu
o aktualne przepisy prawne

Treści:

 • podstawy prawne tworzenia statutu szkoły, placówki, zespołu
 • kontrola niesprzeczności statutu z przepisami prawa
 • zastosowanie technik prawodawczych w tworzeniu statusu
 • analiza statutu na przykładach
 • przygotowanie zmian w statucie

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNYCH Z TYTUŁU NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW

SYMBOL: 1159/O/12/13
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Liczba godzin: 8
 

Cel:
 Specjalista – ekspert w zakresie prawa oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki
oświatowe

Treści:

 • obowiązki i prawa nauczycieli
 • odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków
 • obowiązki i prawa uczniów
 • odpowiedzialność uczniów za nieprzestrzeganie obowiązków

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

Cena:100 zł

 
   
   
   
   
   
   

Cena:

100 zł

PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELA

SYMBOL: 1158/O/12/13
Adresaci: Dyrektorzy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Liczba godzin: 8
 

Cel:
 Nabycie aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela. Zapoznanie
nauczyciela z możliwymi konsekwencjami prawnymi poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej

Treści:

 • prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych
 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
 • postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne; konsekwencje tego postępowania
 • zadania i kompetencje dyrektora szkoły lub placówki, rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   
   
   

KODEKS PRACY W SZKOLE. PRAWO OŚWIATOWE DLA NAUCZYCIELI (Z NOWELIZACJAMI KARTY NAUCZYCIELA)

SYMBOL: 1157/O/12/13
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Liczba godzin: 10

Cel:

 • Kodeks pracy po nowelizacji, interpretacja przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela – zastosowanie ich w praktyce szkolnej
 • Prawa i obowiązki kadry kierowniczej i nauczycieli wynikające z przepisów prawnych

Treści:

 • kodeks Pracy i zmiany wynikające z jego nowelizacji
 • akta prawne – prawo oświatowe
 • interpretacje przepisów
 • aktualne zmiany w Karcie Nauczyciela

Termin: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

 
   
   
   
   
   
   
   
Subskrybuje zawartość